Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 06/2021
Data: 14.07.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zwołane na 13 lipca 2021 roku, zarządziło przerwę w obradach, zgłoszoną na wniosek akcjonariusza Gagnon Investments Limited. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nastąpi 3 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 w miejscu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w siedzibie Emitenta.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w trakcie obrad ZWZ nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6, 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 13 lipca 2021 roku.