Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 08/2015
Data: 13.05.2015

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z planowanym zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i możliwością wygaśnięcia w tym dniu mandatu członka zarządu na skutek upływu kadencji, Rada Nadzorcza powołała w dniu 13.05.2015 roku Pana Błażeja Piecha do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Rafała Jagniewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ZWZA Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Życiorysy oraz informacje zawarte w par 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka przekazywała w raportach bieżących.

Podstawa prawna
§3 ust. 2.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu