Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 27/2023
Data: 19.07.2023

Zarząd spółki eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, że w wykonaniu listu intencyjnego, o którym Spółka informowała raportem nr 02/2022 („List intencyjny”), w dniu 19 lipca 2023 r. doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”) ze wspólnikami spółki H2B Group sp. z o.o. („H2B) i umów sprzedaży udziałów, w efekcie których Spółka objęła 20% udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 20% kapitału zakładowego spółki H2B („Udziały”).

Spółka H2B stanowi spółkę celową, o której mowa w raporcie nr 02/2022, świadczącą usługi informatyczne w oparciu o potencjał i kontakty biznesowe spółek Hand2band Group sp. z o.o., Do Sport Now sp. z o.o. oraz Lab Control sp. z o.o.

Spółka, zgodnie z założeniami Listu intencyjnego objęła Udziały za łączną cenę 1.750.000 PLN.

Po objęciu przez Spółkę Udziałów, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki H2B – przy udziale Spółki – podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego H2B z kwoty 5.000 PLN na kwotę 10.000 PLN, poprzez podwyższenie wartości nominalnej Udziałów z kwoty 50 PLN na kwotę 100 PLN. Spółka pokryła podwyższenie kapitału zakładowego spółki H2B, w zakresie posiadanych Udziałów, w całości poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1.000 PLN.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu