Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 21/2013
Data: 20.09.2013

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”), informuje, że w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych, Emitent, w drodze umowy kupna, poza rynkiem Newconnect, nabył w dniu 19 września 2013 r. 221.165 akcji własnych Spółki, po cenie 11,14 zł. za akcję, celem ich umorzenia.

Nabyte akcje stanowią 10,74% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do oddania 10,74% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed wyżej wymienionym zdarzeniem Emitent nie posiadał akcji własnych Spółki

Podstawa prawna
§ 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu