Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 05/2022
Data: 24.11.2022

Zarząd spółki eo Networks S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 23 listopada 2022 r. Emitent zawarł ze spółką Gagnon Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji (spółką współkontrolowaną przez p. Błażeja Piecha – członka zarządu Emitenta) („Sprzedawca”) umowę sprzedaży akcji w spółce Unity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000004330, kapitał zakładowy w wysokości 6.664.388,00zł (w pełni opłacony), NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Unity”), na podstawie której to umowy Emitent zobowiązał się nabyć opisany poniżej pakiet akcji tej spółki („Transakcja”).

Przedmiotem transakcji jest pakiet 672 505 akcji w kapitale zakładowym Unity, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, które to akcje stanowią 10,09% kapitału zakładowego Unity („Akcje Nabywane”). Przeniesienie na Emitenta praw z Akcji Nabywanych oraz korzyści i ciężarów związanych z tymi Akcjami nastąpi z chwilą zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny wskazanej w umowie sprzedaży i dokonania w rejestrze akcjonariuszy Unity wpisu Emitenta jako akcjonariusza Unity z tytułu nabycia Akcji Nabywanych. W dniu publikacji niniejszego raportu, płatność ceny za Akcje Nabywane, ani wpis Emitenta w rejestrze akcjonariuszy Unity jeszcze nie nastąpiły.

Cena za nabywane akcje wynosi 10,02 zł za akcję to jest 6.753.211,96 zł za wszystkie Nabywane Akcje. Spółka nabędzie Akcje Nabywane przy użyciu środków własnych. Z chwilą przejścia na Emitenta praw z Akcji Nabywanych wejdzie również w życie warunkowa umowa opcji, na podstawie której założyciele i kluczowi akcjonariusze (osoby fizyczne) Unity („Uprawnieni”) będą mieli prawo do odkupienia od Emitenta nabywanych akcji za cenę po której Emitent te akcje nabył. Uprawnieni będą uprawnieni do skorzystania z przyznanych opcji najwcześniej 1 stycznia 2023 r., a najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku, pod warunkiem, że przed tym terminem nie dojdzie do skutku kolejny etap konsolidacji Unity z Grupą Technologiczną Euvic, do której to Grupy należy również Emitent.

Rada Nadzorcza Emitenta udzieliła zgody na Transakcję, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 01/2022 z dnia 17.08.2022.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu