Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma EO NETWORKS SPÓŁKA AKCYJNA otrzymała w ramach umowy nr: POIR.03.04.00-14-0363/20-00 dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa projektu:
Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku zeskutkami epidemii COVID-19

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01/07/2020 do 30/09/2020

Realizacja projektu pozwoli na niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem                                          328 153.71 PLN
Wydatki kwalifikowalne                             328 153.71 PLN
Wkład UE                                                      328 153.71 PLN
Wnioskowane dofinansowanie                328 153.71 PLN
% dofinansowania                                      100.00%