Informacja o rezygnacji z ubiegania się o powołanie w skład Zarządu Spółki następnej kadencji

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2024 Data: 20.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2024 roku otrzymał od Pana Rafała Jagniewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki informację że w związku z upływem trzyletniej kadencji Zarządu Emitenta, której zakończenie jest przewidziane na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2024 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 10/2024 Data: 05.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Informacja o rezygnacji Członka Zarządu Spółki

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2024 Data: 03.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 maja 2024 roku powziął informację o złożeniu przez Pana Sylwestra Wójcika rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2024 Data: 30.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 07/2024 Data: 16.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2024 Data: 14.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2024

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2024 Data: 13.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 25.01.2024 r. “Terminy przekazywania raportów okresowych…

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 04/2024 Data: 11.04.2024 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w…

Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR

Typ raportu: Bieżąca Numer raportu: 01/2024 Data: 27.03.2024 Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od : Euvic Spółka Akcyjna – podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Wolnym, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19…

Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2024 Data: 14.02.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…