Regulamin wystawiania i przesyłania e-faktur

01

Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11.03.2014 r. o podatku od towarów i usług.

02

Eo Networks S.A. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej z adresu faktura.elektroniczna@service.eo.pl gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

03

Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portable Document Format).

04

Podstawowym warunkiem zawartym w Ustawie, który pozwala na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest uzyskanie pisemnej akceptacji Klienta. Akceptacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczona podpisem (podpisami) osób reprezentujących Klienta.

05

Klient przesyła do eo Networks S.A. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz akceptacji w formie papierowej na adres:

Eo Networks S.A.
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres mailowy: finanse@eo.pl
wersja elektroniczna formularza akceptacji do pobrania na stronie: E-faktura – formularz do pobrania

06

Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa eo Networks S.A. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

07

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej (z zaleceniem, aby były to adresy możliwie nie zawierające danych osobowych, np. faktury@kontrahent.pl a nie anna.kowalska@kontrahent.pl).

08

Za moment otrzymania przez Klienta faktury wystawionej w formie elektronicznej będzie uznawany moment wejścia wiadomości na serwer pocztowy Klienta. Potwierdzeniem otrzymania przez Klienta korekty do faktury wystawianej przez eo Networks S.A. w formie elektronicznej będzie moment wejścia wiadomości na wskazany przez Klienta serwer pocztowy.

09

W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Klient obowiązany jest poinformować eo Networks S.A. w sposób pisemny. W przypadku braku informacji doręczanie na dotychczasowy adres e-mail jest skuteczne.

10

Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następnego po dniu, w którym został powiadomiony przez odbiorcę faktury o cofnięciu akceptacji. Powiadomienie następuje w formie pisemnej.

11

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015 r.