Ważne instytucje rynku kapitałowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorowane podmioty. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór finansowy sprawowany przez Komisję Nadzoru finansowego obejmie także nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawowany obecnie przez Komisję Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek. Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.35–17.35

NewConnect

NewConnect jest rynkiem zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, działającym w formule alternatywnego systemu obrotu. Jest to rynek przeznaczony przede wszystkim dla młodych, prężnie rozwijających się firm, działających w obszarze nowych technologii: IT, mediów elektronicznych, biotechnololgii, energii alternatywnej itp. Przedmiotem handlu na NewConnect mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, do której przynależność jest dobrowolna. Celem działania Stowarzyszenia jest umożliwienie współdziałania emitentów na rzecz rozwoju świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej, ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków, a także pogłębiania zrozumienia i współpracy między ludźmi. Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji aktywności gospodarczej, zaradności, oszczędności i racjonalizmu w działaniu. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację szkoleń, seminariów; reprezentuje wspólny interes tej grupy podmiotów. Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych. SEG jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Notowanych (EALIC). Prezes SEG wchodzi w skład Zarządu EALIC. Przedstawiciel SEG jest stałym członkiem Komitetu Prawnego EALIC, gdzie opiniowane są projekty aktów prawnych przygotowywanych na forum Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest organizacją, której celem jest kompleksowa pomoc Inwestorom Indywidualnym we wszystkich sferach inwestycji giełdowych, od pomocy prawnej, edukacyjnej, po liczne zniżki i analizy giełdowe. W efekcie prowadzona przez nas działalność sprawia, że rośnie jakość naszego rynku kapitałowego, a nasi Członkowie mogą zarabiać więcej niż dotychczas. Członkiem naszej organizacji może zostać każda osoba fizyczna oraz prawna.

Związek Maklerów i Doradców

Związek Maklerów i Doradców jest organizacją skupiającą osoby posiadające państwowe licencje maklerów bądź doradców. Działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i ma umocowanie w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym — jest reprezentatywną organizacją dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych.