Lista akcjonariuszy eo Networks S.A.

Posiadających co najmniej 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Udziałowcy eo Networks S.A.

Liczba akcji

Wartość nominalna

Udział %

Euvic Sp. z o.o.

1 178 409

117 840,90

57,22%

Wojciech Wolny

311 873

31 187,30

15,14%

eo Networks S.A.

221 165

22 116,50

10,74%

Pozostali

347 932

34 793,20

16,90%

Kapitał zakładowy

2 059 379

205 937,90

100,00%