Lista akcjonariuszy eo Networks S.A.

Posiadających co najmniej 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Udziałowcy eo Networks S.A.

Liczba akcji

Wartość nominalna

Udział %

Euvic S.A.

1 227 209

122 720,90

59,59%

LG Nexera Business Solutions A.G.

313 501

31 350,10

15,22%

eo Networks S.A.

221 165

22 116,50

10,74%

Pozostali

297 504

29 750,40

14,45%

Kapitał zakładowy

2 059 379

205 937,90

100,00%