Akcjonariat

Lista akcjonariuszy eo Networks S.A.

Posiadających co najmniej 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Udziałowcy eo Networks S.A. Liczba akcji W-ść nominalna Udział %
Gagnon Investments Ltd, podmiot kontrolowany przez Prezesa Zarządu* 845 414 84 541,40 41,05%
Podmioty bezpośrednio lub pośrednio zależne od Pana Piotra Chmielewskiego, działające w porozumieniu** 223 905 22 390,50 10,87%
SEKA S.A. 223 905 22 390,50 10,87%
eo Networks S.A. 221 165 22 116,50 10,74%
Kominek Sylwester 126 780 12 678,00 6,16%
Pozostali 418 210 41 821,00 20,31%
Kapitał zakładowy 2 059 379 205 937,90 100,00%

* Pan Błażej Piech pośrednio poprzez Gagnon Investments Ltd. kontroluje 41,05 % kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

** RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 127.798 akcji serii A i C, które stanowią 6.21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 96.107 akcji serii C i E, które stanowią 4.66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podmioty te są powiązane kapitałowo oraz działają w porozumieniu.