Numer raportu: 02/2021
Data: 02.06.2021

Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”), w związku z raportem Emitenta nr 01/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., niniejszym informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji („Decyzja”) z dnia 27 maja 2021 r. numer DKK 123/2021 w przedmiocie zgody na koncentrację Emitenta oraz spółki Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”).

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Euvic, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie przez Euvic kontroli nad Emitentem.

Decyzja została w dniu 1 czerwca 2021 r. doręczona Euvic jako stronie postępowania. Decyzja nie jest ostateczna.

W związku z podjęciem Decyzji i po tym jak stanie się ona ostateczna, Euvic oraz pan Błażej Piech, będący za pośrednictwem spółki Gagnon Investment Limited większościowym akcjonariuszem Emitenta, przystąpią do finalizowania negocjacji i podejmowania dalszych kroków przewidzianych w Liście Intencyjnym, opisanym w raporcie Emitenta nr 01/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., a zmierzających do przejęcia przez Euvic kontroli na Emitentem

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu