Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 7/2012
Data: 30.04.2012

Decyzja GPW w sprawie uzupełnienia indeksu NCIndex o pakiet akcji eo Networks S.A. Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, po sesji 27 kwietnia 2012 roku lista uczestników indeksu NCIndex została uzupełniona o pakiet 521.000 akcji spółki eo Networks S.A. Zgodnie z ww. komunikatem akcje Spółki spełniają kryteria uczestnictwa w indeksie.

Podstawa prawna
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent