Zmiany w składzie Zarządu

Typ raportu: Bieżąca Numer raportu: 14/2024 Data: 18.07.2024 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza spółki w dniu 15 lipca 2024 roku powołała Członków Zarządu Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2026. W Zarządzie Emitenta pełnić funkcję będą : Pan Błażej Piech – Prezes…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżąca Numer raportu: 13/2024 Data: 18.07.2024 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż ZWZA spółki w dniu 11 lipca 2024 roku powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2026. W Radzie Nadzorczej Emitenta pełnić funkcję będą : Pan Wojciech Wolny, Pan…

Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR – sprostowanie raportu 22/2023

Typ raportu: Bieżąca Numer raportu: 03/2024 Data: 18.07.2024 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu 22/2023 z dnia 18 maja 2023 roku wystąpił błąd pisarski w kontekście daty otrzymania przez Spółkę powiadomień o transakcji nabycia akcji spółki. Opublikowana treść raportu nr 22/2023: Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 lipca 2024 roku

Typ raportu: Bieżąca Numer raportu: 02/2024 Data: 11.07.2024 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 lipca 2024 roku: 1. Euvic S.A. – 1 178 409 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 57,22 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 11 lipca 2024

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 12/2024 Data: 11.07.2024 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w 11 lipca 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Informacja o rezygnacji z ubiegania się o powołanie w skład Zarządu Spółki następnej kadencji

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2024 Data: 20.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2024 roku otrzymał od Pana Rafała Jagniewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki informację że w związku z upływem trzyletniej kadencji Zarządu Emitenta, której zakończenie jest przewidziane na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2024 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 10/2024 Data: 05.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Informacja o rezygnacji Członka Zarządu Spółki

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2024 Data: 03.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 maja 2024 roku powziął informację o złożeniu przez Pana Sylwestra Wójcika rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2024 Data: 30.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 07/2024 Data: 16.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…