Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Numer raportu: 8/2013 Data: 20.09.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Gagnon Investments Limited, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.…

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 2/2014 Data: 07.05.2014 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym osoba bliska członka Rady Nadzorczej dokonała w dniu 29 kwietnia 2014 roku sprzedaży w trybie umowy cywilnoprawnej łącznie 5.606 akcji Spółki po cenie 4,50 zł za jedną akcję. Podstawa prawna Art. 56…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku

Numer raportu: 02/2019 Data: 12.07.2019 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2018 roku

Numer raportu: 02/2018 Data: 12.07.2018 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2018 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2017 roku

Numer raportu: 04/2017 Data: 12.07.2017 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2017 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa…