Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Numer raportu: 05/2020 Data: 07.12.2020 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Numer raportu: 04/2020 Data: 07.12.2020 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 03/2020 Data: 24.08.2020 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała od Pana Błażeja Piech – Prezesa Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia. Podstawa prawna Art. 19 ust 3 MAR. Osoby reprezentujące spółkę Błażej Piech – Prezes Zarządu…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku

Numer raportu: 02/2020 Data: 13.07.2020 15:00 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2019 roku

Numer raportu: 04/2019 Data: 19.12.2019 15:00 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2019 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 1/2013 Data: 08.03.2013 Zarząd eo NETWORKS S.A. („Spóła”) informuje, że w dniu 7 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi osoba bliska członka Rady Nadzorczej dokonała w dniu 1 marca 2013 roku oraz 4 marca 2013 roku sprzedaży w transakcjach pakietowych pozasesyjnych na rynku NewConnect łącznie 43.000 akcji Spółki po cenie 11,14…

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 2/2013 Data: 05.04.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym osoba bliska członka Rady Nadzorczej dokonała w dniu 27 marca 2013 roku sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 13.426 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję. Podstawa prawna…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 3/2013 Data: 15.04.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku otrzymał dwa zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którymi: 1. osoba bliska członka Rady Nadzorczej Spółki dokonała w dniu 9 kwietnia 2013 roku sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 6/2013 Data: 01.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi: 1. W dniu 29 lipca 2013 roku członek Rady Nadzorczej dokonał sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 266.501 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedna akcję. 2. W dniu…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta

Numer raportu: 1/2013 K Data: 27.06.2013 Korekta dotyczy uzupełnienia treści raportu bieżącego nr 1/2013 z dn. 08.03.2013 roku o informacje o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia. Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z…