Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta

Numer raportu: 09/2021 Data: 29.07.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2021 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Zakończenie procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic Sp. z o.o.

Numer raportu: 08/2021 Data: 28.07.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zakończeniu procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”). W dniu 28 lipca 2021 r., po godzinie 11, w wykonaniu umowy wspólników Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”) z dnia 24 czerwca 2021…

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2021 Data: 14.07.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zwołane na 13 lipca 2021 roku, zarządziło przerwę w obradach, zgłoszoną na wniosek akcjonariusza Gagnon Investments Limited. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nastąpi 3 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 w miejscu zwołania…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2021 roku

Numer raportu: 07/2021 Data: 14.07.2021 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2021 roku: Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna Art.…

Informacja o transakcji zbycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 04/2021 Data: 29.06.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała od: Pana Tomasza Marciniaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Tomasza Suleja – Prokurenta Spółki, Pani Agnieszki Żołopa-Sulej – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj Tomaszem Sulejem – Prokurentem Spółki, powiadomienia o…

ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZEJĘCIA KONTROLI NAD EMITENTEM PRZEZ SPÓŁKĘ EUVIC SP. Z O.O.

Numer raportu: 03/2021 Data: 25.06.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o rozpoczęciu procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”). W dniu 24 czerwca 2021 r., po godzinie 19, doszło do: podjęcia przez Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”), akcjonariusza Emitenta, posiadającego pakiet 41,05…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2021 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2021 Data: 11.06.2021 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399…

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o.

Numer raportu: 02/2021 Data: 02.06.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”), w związku z raportem Emitenta nr 01/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., niniejszym informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji („Decyzja”) z dnia 27 maja 2021 r. numer DKK 123/2021 w przedmiocie zgody na koncentrację Emitenta oraz spółki Euvic…