Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy

Numer raportu: 17/2021 Data: 04.10.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2021 roku Spółka otrzymała od: Pana Błażeja Piecha – Prezesa Zarządu Spółki, Pana Wojciecha Wolnego – Prezesa Zarządu Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Gagnon Investments Limited z siedzibą…

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu udziału 15% w kapitale zakładowym Emitenta

Numer raportu: 16/2021 Data: 20.09.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2021 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Informacja o transakcji zbycia i nabycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 14/2021 Data: 20.09.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2021 roku Spółka otrzymała od: Pana Błażeja Piech – Prezesa Zarządu Spółki, Pana Wojciecha Wolnego – Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomień. Podstawa prawna Art. 19 ust 3…

Objęcie udziałów w Tekker Sp. z o.o.

Numer raportu: 13/2021 Data: 10.09.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 9 września 2021 roku Emitent objął 6 (sześć) nowo ustanowionych udziałów w Tekker Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 0/100) złotych każdy, za łączną cenę 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, stanowiących 2,82 % (dwa i…

Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta

Numer raportu: 12/2021 Data: 03.09.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż dnia 2 września 2021 r. doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, a akcjonariuszem Emitenta, spółką Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000233192 („Euvic”), umowy pożyczki („Umowa pożyczki”). Na mocy postanowień Umowy pożyczki, Emitent (pożyczkodawca), pożyczył Euvic (pożyczkobiorcy) kwotę 4.000.000,00…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Numer raportu: 08/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż ZWZA spółki w dniu 03 sierpnia 2021 roku powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023. W Radzie Nadzorczej Emitenta pełnić funkcję będą : Pan Wojciech Wolny, Pan Tomasz Misiak, Pan…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 03 sierpnia 2021

Numer raportu: 07/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 03 sierpnia 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 sierpnia 2021 roku

Numer raportu: 11/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03 sierpnia 2021 roku: Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna Art.…