Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Numer raportu: 05/2020 Data: 07.12.2020 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Numer raportu: 04/2020 Data: 07.12.2020 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2020 Data: 13.11.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 03/2020 Data: 24.08.2020 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała od Pana Błażeja Piech – Prezesa Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia. Podstawa prawna Art. 19 ust 3 MAR. Osoby reprezentujące spółkę Błażej Piech – Prezes Zarządu…

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 07/2020 Data: 14.08.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 13 lipca 2020

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2020 Data: 13.07.2020 15:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 13 lipca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku

Numer raportu: 02/2020 Data: 13.07.2020 15:00 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2020 Data: 05.06.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2019

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2020 Data: 29.05.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2019 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2020 Data: 14.05.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…