Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Numer raportu: 08/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż ZWZA spółki w dniu 03 sierpnia 2021 roku powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023. W Radzie Nadzorczej Emitenta pełnić funkcję będą : Pan Wojciech Wolny, Pan Tomasz Misiak, Pan…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 03 sierpnia 2021

Numer raportu: 07/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 03 sierpnia 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 sierpnia 2021 roku

Numer raportu: 11/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03 sierpnia 2021 roku: Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna Art.…

Zakończenie procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic Sp. z o.o.

Numer raportu: 08/2021 Data: 28.07.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zakończeniu procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”). W dniu 28 lipca 2021 r., po godzinie 11, w wykonaniu umowy wspólników Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”) z dnia 24 czerwca 2021…

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2021 Data: 14.07.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zwołane na 13 lipca 2021 roku, zarządziło przerwę w obradach, zgłoszoną na wniosek akcjonariusza Gagnon Investments Limited. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nastąpi 3 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 w miejscu zwołania…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2021 roku

Numer raportu: 07/2021 Data: 14.07.2021 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2021 roku: Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna Art.…

Informacja o transakcji zbycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 04/2021 Data: 29.06.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała od: Pana Tomasza Marciniaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Tomasza Suleja – Prokurenta Spółki, Pani Agnieszki Żołopa-Sulej – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj Tomaszem Sulejem – Prokurentem Spółki, powiadomienia o…