Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 13/2016 Data: 06.12.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Stefana Batory rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 12/2016 Data: 14.11.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – korekta raportu kwartalnego nr 10/2016

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 11/2016 Data: 14.10.2016 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Korekta dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie kwartalnym spółki nr 10/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, w punkcie 7 podpunkt a „Rachunek zysków i strat eo Networks S.A. za okres…

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2016 Data: 16.08.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2016 roku

Numer raportu: 02/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2016 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2016 roku

Numer raportu: 02/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2016 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2016

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 lipca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 09/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Woźniakowskiego, ZWZA spółki w dniu 12 lipca 2016 roku powołało Pana Mariusza Borawskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Mariusz Borawski pełnił tymczasowo funkcję Członka Rady Nadzorczej. Życiorys oraz informacje…