Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2013 Data: 15.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Zmiany w składzie Zarządu

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 10/2013 Data: 15.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15.05.2013 r. powziął informację o złożeniu przez Panią Ewę Jagiełło rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki z datą 16.05.2013. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację. Jednocześnie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 korekta raportu bieżącego nr 1/2013

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2013 Data: 17.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 15.01.2013r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w…

Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 14/2013 Data: 24.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 15/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 14 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Zmiany w Radzie Nadzorczej eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 16/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią wspólną kadencję następujące osoby: – Pana Stefana Dominika Batorego, – Pana Tomasza Marciniaka, – Pana Jerzego Michała Dżogę, Panowie Stefan Dominik Batory oraz Tomasz…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 6/2013 Data: 01.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi: 1. W dniu 29 lipca 2013 roku członek Rady Nadzorczej dokonał sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 266.501 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedna akcję. 2. W dniu…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta

Numer raportu: 1/2013 K Data: 27.06.2013 Korekta dotyczy uzupełnienia treści raportu bieżącego nr 1/2013 z dn. 08.03.2013 roku o informacje o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia. Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 18/2013 Data: 14.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Spółki podpisał z firmą z branży doradczej umowę na wdrożenie systemu B2B do integracji procesów HR pomiędzy firmą doradczą i jej partnerami biznesowymi. Wartość projektu to 2 210 530,00 zł netto, termin zakończenia…