Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

Numer raportu: 26/2021 Data: 31.12.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…